foto1
Anarquisme
foto1
Solidaritat
foto1
Federalisme
foto1
Autogestió
foto1
Participació
eMail: correu@cgtbaixllobregat.cat
Telf.: 93 377 91 63

Com ens organitzem

L'Assemblea del Sindicat

La constitueixen totes les persones afiliades del mateix.
Tots/as tenen veu i vot.

FUNCIONS :
Acordar les línies d'actuació (Programa reivindicatiu) del Sindicat en el seu àmbit, d'acord amb l'aprovat en la seva Federació de Ram o Sectorial i els acords generals de la CGT.
Discutir i prendre acords sobre les propostes d'actuació de la CGT en general.
Triar al Secretariat Permanent (SP d'ara endavant) del Sindicat.
Examinar la gestió del SP del Sindicat.

Què és un congrés

És el màxim òrgan de decisió de la CGT. Assisteixen representants directes dels Sindicats triats en les seves Assemblees.
Decideix les línies generals de funcionament intern i d'actuació. Resol els problemes que en altres àmbits no s'hagin resolt des del Congrés anterior.
Es convoca cada quatre anys sent de caràcter Ordinari.
Les modificacions Estatutàries requereixen almenys 2/3 dels vots favorables.

Què és una Conferència de Sindicats

Es defineix com a òrgan de debat i decisió sobre temes d'índole sindical i especialment en el relacionat amb la Negociació Col·lectiva i Eleccions Sindicals
Estableix el Programa reivindicatiu de la CGT. Analitza i acorda l'estratègia per a la negociació col·lectiva.
Assisteixen els delegats triats pels Sindicats. Se celebra cada dos anys, alternant-se la seva celebració anualment amb els Plens Confederals.

Què és un Ple

És el màxim òrgan de decisió entre Congressos.
Assisteixen delegacions de les Confederacions Territorials en proporció al nombre dels seus afiliats, que es trien en els respectius Plens de cada Confederació territorial que se celebren prèviament i on es prenen els acords que aquells portaran al Ple Confederal. Se celebra cada dos anys, alternant-se la seva celebració anualment
amb les Conferències Sindicals.
Estableix les línies generals d'actuació de CGT en temes econòmics, administratius, soci-polítics i d'actualitat , així com els criteris de funcionament que s'estimin necessaris en el període entre Congressos. En qualsevol cas, un Ple no pot modificar els Estatuts Confederals ni prendre acords contradictoris pel que fa als presos en Congrés.

Com es prenen els acords en la CGT

Les decisions en CGT s'adopten per i des de les ASSEMBLEES D'AFILIATS DELS SINDICATS (Sindicats Territorials de Rama) EL PACTE FEDERATIU DELS QUALS DÓNA LLOC A la CONFEDERACIÓ.
Sobre aquesta base s'estableix un senzill esquema per a l'adopció de les decisions comunes a través de Plenàries, Plens, Conferències i Congressos en l'àmbit estatal, traslladant-nos aquest esquema a la resta de les estructures que els reproduiran per acord una vegada adaptat a cada realitat.
Tots i cadascun dels àmbits organitzatius descrits han de dotar-se dels seus propis estatuts que aclareixin la forma de funcionar i la fórmula per adoptar acords sense contradir el funcionament definit per al conjunt de la CGT.
Respectar els acords presos per decisió majoritària, havent sentit a les minories i respectant tant a aquestes com el dret individual de no compartir aquestes decisions, però sense dret a paralitzar-les i boicotejar-les o contradir-les públicament, planificar entre totes, compartir i recolzar als altres, són les característiques que defineixen la nostra cultura organitzativa per construir una alternativa real al conjunt de contravalors que es donen en la nostra societat (individualisme, competència, autoritarisme…etc.)

Compartir